1430g

1450g

1380g

 1090g

1580g, otec WIMPY, matka ANKIE